Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), a to bez ohledu na to, z ... 

Více zde
Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Pracovní poměr může v zásadě zaniknout několika způsoby, a to vzájemnou dohodou obou stran pracovněprávního vztahu, zrušením pracovního poměru ... 

Více zde
Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený

Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený

Pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu ... 

Více zde
Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Je zřejmé, že zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat v kuse po celou stanovenou pracovní dobu, ale naopak během plnění svých pracovních úkolů ... 

Více zde
Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

V případě, že někdo jinému způsobí škodu na zdraví, a to i nedbalostně, například při autonehodě, je vždy původce škody povinen poškozenému vzniklo ... 

Více zde
Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon o specifických zdravotních službách, který mimo jiné stanoví novou povinnost pro zaměstnavatele zajistit pro z ... 

Více zde
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou oso ... 

Více zde
K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislost ... 

Více zde
Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

K šikaně nemusí docházet pouze při výkonu vojenské služby, na školách. K šikanóznímu chování vůči jinému může docházet i na jiných místech, a to na ... 

Více zde
Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky

Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky

Obvykle se v našich článcích věnujeme právům zaměstnanců a jím korespondujícím povinnostem zaměstnavatelů. V těchto pěti radách zdarma se ... 

Více zde
Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

Podle průzkumu, který proběhl v USA, přicházejí tamní zaměstnavatelé dohromady až o několik biliónů dolarů ročně v důsledku pracovní neaktivity zam ... 

Více zde
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnos ... 

Více zde
Je-li zaměstnanec postižen povodní, má nárok na pracovní volno

Je-li zaměstnanec postižen povodní, má nárok na pracovní volno

Povodně čas od času sužují i Českou republiku, přičemž v mnoha městech v případě povodní naprosto selhává doprava a lidé zůstávají uvězněni ve svýc ... 

Více zde
Kdy má zaměstnanec nárok na příplatky za práci

Kdy má zaměstnanec nárok na příplatky za práci

Zaměstnanec vykonává zaměstnání zejména za účelem dosahování mzdy, kterou si se zaměstnavatelem sjednal. V určování výše mzdy je zaměstnavatel limi ... 

Více zde
Ve kterých případech lze zaměstnance převést na jinou práci

Ve kterých případech lze zaměstnance převést na jinou práci

V zásadě platí, že zaměstnance lze převést na jinou práci, než má uvedenou v pracovní smlouvě jen na základě změny pracovní smlouvy, se kterou musí ... 

Více zde
Nároky zaměstnance při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Nároky zaměstnance při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Téměř jakákoliv pracovní činnost v sobě obnáší riziko úrazu popř. nemoci z povolání, byť výkon některých zaměstnání je rizikovější více a některý m ... 

Více zde
Jak správně u zaměstnavatele čerpat dovolenou

Jak správně u zaměstnavatele čerpat dovolenou

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v zákoníku práce právo na dovolenou za kalendářní rok neb ... 

Více zde
Jaká jsou pravidla při sjednávání výše mzdy

Jaká jsou pravidla při sjednávání výše mzdy

Je zřejmě, že většina z nás nevykonává své zaměstnání jen proto, „že dělání všechny smutky zahání, ale především proto, abychom za vydělané pe ... 

Více zde
Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

Vznikem pracovního poměru Vám vzniká také zákonná povinnost účastnit se na nemocenském pojištění. Tato povinnost je však vyvážena tím, že v případě ... 

Více zde
Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti

Právo žen na zvláštní pracovní podmínky stanoví přímo Listina základních práv a svobod ve svém článku č. 29, tato zvláštní ochrana je dána rovněž i ... 

Více zde